Konzultace

Pokud rodiče potřebují konzultaci s třídní učitelkou, stačí ji kontaktovat mailem. 

Nekvapilová

Čtenářské dílny

Děti mají možnost svoje poznatky z mimočítankové četby představit dvojí formou.

Buď zápisem děje knihy do čtenářského deníku nebo knihu představí všem spolužákům podle dané osnovy:

Základní informace:

 • název knihy
 • autor (popřípadě ilustrátor)
 • stručný obsah (3 – 5 vět) 

Otázky:

 • Proč sis vybral/a tuto knihu?
 • Co jsi od knihy očekával/a? Co se splnilo/nesplnilo?
 • Co bylo nejzajímavější?
 • Bavila tě kniha? Proč?
 • Líbila se ti nějaká myšlenka? (Vypiš.)
 • Popiš prostředí (kde a kdy se děj odehrává).
 • Která postava tě nejvíc zaujala? (kladná, záporná, popiš její vlastnosti)
 • Zapamatoval/a sis nějaké zvláštní slovo? (Vysvětli.)
 • Vyjmenuj a popiš hlavní postavy, co je na nich sympatického, nesympatického?
 • S kým by ses chtěla kamarádit a proč?
 • Připomíná ti některá z postav lidi, které znáš? Čím?
 • Má v příběhu roli nějaké zvíře?
 • Je v příběhu důležitý nějaký předmět? Proč?
 • Co nového, rozporuplného nebo překvapivého ses dozvěděl/a?
 • Co bylo v textu nejzábavnější? Proč?
 • Čím se kniha liší od ostatních?
 • Vyber z knihy větu, která ostatní zaujme.
 • Byl závěr knihy uspokojivý? 

Otázky vybrány a upraveny podle Kritických listů.

 

 

Týdenní plán (7.5. – 11.5.)

MA Krychlové stavby – pohled zepředu

Kvádr

G – opakování = bod, přímka, úsečka

Vzájemná poloha dvou přímek v rovině

UČ str. 62 – 64

 

PL

ČJ Slovní druhy

·         zájmena

·         číslovky

UČ str. 90

+ PS

ČT Rozum a štěstí ČÍT str. 69 – 71
SL Popis hračky – podle osnovy UČ str. 97
PRV Chráníme přírodu UČ str. 62
VV Prstové loutky – práce ve skupině  
Prstové loutky  
HV Skupiny hudebních nástrojů UČ str. 68
TV Kooperativní hry

Atletika – nácvik startovacích povelů

 

 

Zájezd do Legolandu

Vážení rodiče, omlouváme se za nejednotné informace, které jsme vám podávali v souvislosti s plánovaným zájezdem do Legolandu dne 27. 6. 2018. Momentálně jednáme o navýšení kapacity zájezdu a platba pro přihlášené děti bude definitivně uzavřena 10. 5. 2018 (v tento den musí být částka již připsána na účet školní online pokladny). Informace o této akci školní družiny naleznete na webové stránce školní družiny.

Děkujeme za pochopení

Jana Churáčková, ředitelka školy

 

Týdenní plán (23. 4. – 27. 4.)

MA Maškarní přetahovaná

Náhodná procházka

Vývojový diagram

Krychlové stavby

 

UČ str. 59 – 62

ČJ Slovní druhy

·         podstatná jména

·         přídavná jména

UČ str. 85 – 89

+

PS

ČT Toulcův dvůr – celodopolední edukační program

Dílna čtení, rozvoj čtenářské gramotnosti

 

vlastní kniha

SL Vyprávění – RADOST UČ  str. 88
PRV Stavba těla živočichů

·         obratlovci

·         bezobratlí

UČ str. 58 – 60

 

VV Den Země – kolorovaná kresba, práce ve skupině  

 

Korále, náramek z letáků  – dokončování práce

 

Prstové divadlo

26. 4. přinést jehlu a nit
HV Toulcův dvůr – celodopolední edukační program  
TV Švédská bedna (výskok do kleku, dřepu)

 

 

23. 4. Toulcův dvůr

V pondělí 23. 4. se zúčastníme v Toulcově dvoře edukačního programu Půda základ života.

S sebou:

 • 2 přestupní jízdenky nebo lítačku
 • svačinu
 • pití
 • slušné chování
 • oblečení přiměřené počasí (celé dopoledne budeme mimo školu)

Švihadla na hodiny TV

Je potřeba, aby si děti do sáčku s převlečením na tělesnou výchovu také uložily vlastní švihadla. Dnes je nemělo 17 dětí. Není možné spoléhat na to, že si ve škole půjčí – takovým počtem švihadel kabinet 1. stupně nedisponuje.

Staré pověsti české

Dnes jsme v hodině literární výchovy při čtení příběhu o knížeti Oldřichovi a jeho vyvolené Boženě objevili kouzlo pověstí. Sami jsme si vyzkoušeli, co to znamená, když se slovo šíří jen a pouze ústním podáním.  

Dohodli jsme se, že děti ve skupinách zpracují jednu z deseti nabízených pověstí. Každá skupina má svého vedoucího, který ručí za kvalitu výsledné práce. Je na dětech, jak pojmou výsledky svého dějinného bádání v literárních pramenech – výstupem může být malá forma divadelního představení, zpracování obrázkového posteru či knížky s komiksem, případně jakákoli jiná invence bude vítaná. Prezentace se odehrají ve dnech 2., 3. a 4. května

Rozdělení jednotlivých pověstí a lídrů skupin je následující:

O Čechovi – Pepina

O Libuši – Kristýna

O Přemyslovi – Lukáš

Dívčí válka – Nina

O Křesomyslu a Horymírovi – Sam

Blaničtí rytíři – Šimon

 

 

 

Týdenní plán (16. 4. – 20. 4.)

Od pondělí tohoto týdne budou mít děti, za příznivého počasí, možnost trávit velkou přestávku venku.

MA Schody a rovnice

Slovní úlohy

Indické násobení dvoumístných čísel

Maškarní přetahovaná

 

UČ str.

56 – 59

ČJ Celkové opakování vyjmenovaných slov = pamětné zvládnutí vyjmenovaných slov, použití v textu a psaném projevu + význam vyjmenovaných slov a slov příbuzných

 

UČ str.

82 – 83

+

PS a pracovní listy

ČT  

Čítanka: Lovy knížete Oldřicha  – pověsti

 

 

Dílna čtení, rozvoj čtenářské gramotnosti

 

ČÍT str.

67 – 69

vlastní kniha

SL Vyprávění – jaro, Velikonoce

str. 84

PRV Společné znaky živočichů

UČ str.

56 – 59

 

VV Fantazijní rostliny – vlastní tematická tvořivost

 

 
Korále, náramek z letáků  – dokončování práce

 

Prstové divadlo

19. 4. přinést jehlu a nit

HV Rozlišení zvuků a tónů, rytmiky a melodie

 

 
TV Cvičení se švihadlem – přeskok snožmo vpřed, vzad, střídnonož, nácvik přeskoku zkřižmo (vajíčko)

 

 

Týdenní plán (9. 4. – 13. 4)

MA Dvoupodlažní výstaviště

Zobecňování

Sestřenice a bratranec

Jedna polovina jako číslo

Schody a rovnice

 

UČ str.

52 – 56

ČJ Vyjmenovaná slova:

·         po V = výskat – zvykat – žvýkat – povyk – výheň slova s předponou vy- , vý-

·         po Z

UČ str.

77 – 79

UČ str.

80 – 81

ČT Čítanka: Dášeňka čili život štěněte

ČÍT str.

63 – 65

SL Telefonování

str. 74

PRV Části kvetoucích rostlin

UČ str.

50 – 53

VV Jarní květiny – bledule (kresba, grafika)  
Korále, náramek z letáků

přinést nabídkový leták

HV Zpěv písní různého žánru  
TV Průpravné cviky, rovnovážná cvičení na lavičce