Archiv Květen, 2018

Týdenní plán (28.5. – 1.6.)

MA Číselný výraz a krokování

Stovková tabulka

G – kružnice, kruh

 

UČ str. 69 – 74

ČJ Opakování a upevňování učiva o slovních druzích

Podstatná jména – rod, životnost, číslo, pád

UČ str. 96 – 101

+ PS

ČT Jarní poezie

Dílna čtení, rozvoj čtenářské gramotnosti

 

vlastní kniha

SL Vypravování – podle obrázkové osnovy  
PRV Pečujeme o své zdraví

– zásady správné výživy, žijeme zdravě

 

UČ str. 67 – 68

VV Nabídka různých výtvarných technik  
Péče o květiny – změny v přírodě v průběhu ročních období – přímé pozorování  
HV Hudební teorie – dělení hudebních nástrojů, předvětí, závětí UČ str. 73 – 74
TV Závodivé hry v tělocvičně a na hřišti  

Týdenní plán (21.5. – 25.5.)

MA Běžné násobení dvoumístného čísla – procvičování a upevňování učiva

Neposedové v násobilkových obdélnících

Běžné násobení trojmístného čísla

 

UČ str. 65 – 68

ČJ Slovní druhy

·         předložky, spojky, částice, citoslovce

Opakování a upevňování učiva

UČ str. 93 – 96

+

PS

ČT Lesní žínka

Dílna čtení, rozvoj čtenářské gramotnosti

ČÍT str. 77 – 80

vlastní kniha

SL Přirovnání, přísloví  
PRV Zdraví

·         naše tělo

·         pečujeme o své zdraví

 

UČ str. 66 – 67

 

VV Když si náš dědeček babičku bral – malba postav  
Konstrukční činnost – stavebnice  
HV Hudební teorie – dělení hudebních nástrojů

Píseň: Až já pojedu přes ten les

 

UČ str. 72 – 73

TV Atletika – hod míčkem do dálky  

 

Pozor, opět vši!

Ve třídě se opět vyskytly vši.
Připomínáme rodičům nezbytnost pravidelných kontrol u dětí, a zejména důslednou léčbu až do konce, tedy včetně vyčesávání a likvidace hnid.

Osobní údaje

Vážení rodiče,

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) vás
žádáme o poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů. Ve dnech 21. – 25. 5.
2018 od 8 do 18 hodin budou ve vrátnici připraveny formuláře, které můžete vyplnit a
podepsat. Pokud této možnosti nevyužijete, budeme předpokládat váš souhlas až do
doby konání třídních schůzek v září 2018.

Týdenní plán (14.5. – 18.5.)

MA Běžné násobení dvoumístného čísla – procvičování a upevňování učiva

Počítání s ciferníkem

Neposedové v násobilkových obdélnících

 

UČ str. 65 – 67

ČJ Slovní druhy

·         číslovky

·         slovesa

·         příslovce

UČ str. 90 – 92

+

PS

ČT O drahokamech na Kozákově

Dílna čtení, rozvoj čtenářské gramotnosti

ČÍT str. 73 – 75

vlastní kniha

SL Popis hračky – podle osnovy prezentace práce
PRV Zdraví

·         naše zdraví

·         růst a vývoj

 

UČ str. 64 – 65

 

VV Grafičák – grafická koláž  
Prstové loutky – práce ve skupině (dokončování práce)  
HV Hudební abeceda – zápis not do notové osnovy

Píseň: Ó, řebíčku zahradnický

 

UČ str. 71

TV Atletika – nácvik polovysokého startu  

Konzultace

Pokud rodiče potřebují konzultaci s třídní učitelkou, stačí ji kontaktovat mailem. 

Nekvapilová

Čtenářské dílny

Děti mají možnost svoje poznatky z mimočítankové četby představit dvojí formou.

Buď zápisem děje knihy do čtenářského deníku nebo knihu představí všem spolužákům podle dané osnovy:

Základní informace:

 • název knihy
 • autor (popřípadě ilustrátor)
 • stručný obsah (3 – 5 vět) 

Otázky:

 • Proč sis vybral/a tuto knihu?
 • Co jsi od knihy očekával/a? Co se splnilo/nesplnilo?
 • Co bylo nejzajímavější?
 • Bavila tě kniha? Proč?
 • Líbila se ti nějaká myšlenka? (Vypiš.)
 • Popiš prostředí (kde a kdy se děj odehrává).
 • Která postava tě nejvíc zaujala? (kladná, záporná, popiš její vlastnosti)
 • Zapamatoval/a sis nějaké zvláštní slovo? (Vysvětli.)
 • Vyjmenuj a popiš hlavní postavy, co je na nich sympatického, nesympatického?
 • S kým by ses chtěla kamarádit a proč?
 • Připomíná ti některá z postav lidi, které znáš? Čím?
 • Má v příběhu roli nějaké zvíře?
 • Je v příběhu důležitý nějaký předmět? Proč?
 • Co nového, rozporuplného nebo překvapivého ses dozvěděl/a?
 • Co bylo v textu nejzábavnější? Proč?
 • Čím se kniha liší od ostatních?
 • Vyber z knihy větu, která ostatní zaujme.
 • Byl závěr knihy uspokojivý? 

Otázky vybrány a upraveny podle Kritických listů.

 

 

Týdenní plán (7.5. – 11.5.)

MA Krychlové stavby – pohled zepředu

Kvádr

G – opakování = bod, přímka, úsečka

Vzájemná poloha dvou přímek v rovině

UČ str. 62 – 64

 

PL

ČJ Slovní druhy

·         zájmena

·         číslovky

UČ str. 90

+ PS

ČT Rozum a štěstí ČÍT str. 69 – 71
SL Popis hračky – podle osnovy UČ str. 97
PRV Chráníme přírodu UČ str. 62
VV Prstové loutky – práce ve skupině  
Prstové loutky  
HV Skupiny hudebních nástrojů UČ str. 68
TV Kooperativní hry

Atletika – nácvik startovacích povelů